POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy prawo osób fizycznych do ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z usług oferowanych na niej lub przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie niniejszych zasad ochrony prywatności.

ADMINISTRATOR danych

Dane użytkownika, które zbieramy na naszej stronie internetowej, są zarządzane przez UAB „ČELI” AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS (dalej – Spółkę).

Adres siedziby: Vilniaus r. sav. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4

INFORMACJE KONTAKTOWE

UAB „ČELI” AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS

Vilniaus r. sav. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4

E-mail: info@cadteam.lt

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Cele przetwarzania danych osobowych:

(1) Utrzymywanie relacji z klientami, przekazywanie im powiadomień o zmienionych usługach, stwarzanie możliwości kontaktu z przedstawicielami Spółki w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania klientów;

(2) Zapewnienie dostępu do usług świadczonych przez Spółkę i produktów oferowanych do nabycia;

(3) Zwiększenie wiedzy klientów na temat usług świadczonych przez Spółkę i produktów oferowanych do nabycia;

(4) Udzielanie odpowiedzi na pytania i zapytania dotyczące usług Spółki i produktów oferowanych do nabycia;

(5) Identyfikowanie potrzeb klientów i dostarczanie klientom ofert specjalnych, rekomendacji i indywidualnie dostosowanych treści;

(6) Reklamowanie usług świadczonych przez Spółkę i produktów oferowanych do nabycia.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Spółka przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia jasno określonych i zgodnych z prawem celów, z uwzględnieniem ochrony prywatności osoby, której te dane dotyczą.

Zebrane dane osobowe

Dane zbierane przez spółkę mogą obejmować następujące dane i ich zmiany: imię, kraj, numer telefonu, adres e-mail, nazwę reprezentowanej firmy, stanowisko, liczbę pracowników, nazwę instytucji edukacyjnej, adres IP, identyfikator sprzętu.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne w odniesieniu do potrzeb biznesowych Spółki i uzasadnionych interesów lub zgodnie z wymogami prawnymi określającymi warunki przechowywania dokumentów, w tym danych osobowych. Dane osobowe uzyskane ze stron internetowych są przechowywane przez 3 (trzy) lata od daty wizyty użytkownika na stronie internetowej, daty otrzymania zapytania użytkownika, wypełnienia formularza wersji próbnej lub innych ostatnich relacji biznesowych stron.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka otrzymuje dane osobowe od samych osób, których te dane dotyczą, odwiedzających naszą stronę internetową i zadających pytania za jej pośrednictwem, wypełniających formularz wersji próbnej.

 

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane przekazane nam przez użytkownika mogą zostać przesłane stronom trzecim, świadczącym usługi na rzecz Spółki i/lub działającym w imieniu Spółki, Partnerom Spółki, a te osoby trzecie mogą przetwarzać takie dane osobowe. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa dane osoby, której dane dotyczą, mogą być przekazywane właściwym organom władzy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Spółka zapewnia prawa osób, których dane dotyczą, określone w aktach prawnych i informuje, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  • do uzyskania informacji (bycia poinformowaną) dotyczących przetwarzania jej danych osobowych,
  • do żądania od Spółki pozwolenia do wglądu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz ich poprawienia lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), lub ograniczenia przetwarzania danych, lub do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do przenośności danych,
  • do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody bez wpływu na ważność zgody na przetwarzanie danych udzielonej przed wycofaniem zgody, prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych,
  • do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Państwowym Urzędzie Ochrony Danych, adres strony internetowej urzędu www.ada.lt, jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem jej praw i interesów prawnych określonych w obowiązujących aktach prawnych,
  • do niewyrażenia zgody na bycie obiektem automatycznej oceny lub profilowania.

 

WAŻNOŚĆ I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.woodworkforinventor.com. Spółka ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmieniać niniejszą Politykę prywatności, informując o zmianach w postaci publikacji zmienionej Polityki prywatności na stronie internetowej Spółki.

 

Data ostatniej modyfikacji:

23.05.2018